1. עמוד הבית
    /
  2. תקנון

תקנון מבצע 'מתנות בעשרים ש'ח' ראש השנה 2022 (להלן: 'המבצע')

1.              כללי

1.1.         עורכת המבצע היא מליסרון בע'מ, מספר רישום: 52-003778-9.

1.1.         מטרת המבצע היא קידום מכירות מוצרים ו/או שירותים אצל עורכת המבצע ו/או אצל העסקים הפועלים בכל הקניונים ו/או המרכזים המסחריים שבניהולה.

1.2.         פרטים נוספים לגבי המבצע (לרבות קבלת עותקים מתקנון זה חינם אין כסף) ניתן לקבל במשרדי הנהלת מרכזי המסחר (בשעות פעילות משרדי מרכזי המסחר).

2.              הגדרות

2.1.         'עורכת המבצע'- מליסרון בע'מ, מספר רישום: 52-003778-9.

2.2.         'קניוני עופר' - כל הקניונים והמרכזים המסחריים שבניהולה של עורכת המבצע, והם בלבד, מלבד קניון עופר רמת אביב וקניון עופר לב אשדוד.

2.3.         'המבצע'- מבצע 'מתנות בעשרים ש'ח'מבצע במסגרתו יוצע למשתתפים (כהגדרתם להלן) מגוון מוצרים - שימכרו בחנויות (כהגדרתן להלן) - במחיר של 20 (עשרים) ש'ח, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן.

2.4.         'החנויות המשתתפות במבצע' או 'החנויות' - החנויות הפועלות בקניוני עופר אשר משתתפות במבצע, רשימת החנויות תפורסם ותתעדכן מעת לעת באתר ובאפליקציה.

2.5.         'המוצרים'- המוצרים הנמכרים במחיר של 20 ש'ח, הכל בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. מובהר, כי לא ניתן לרכוש איזה מהמוצרים אלא בחנויות המשתתפות במבצע .רשימת המוצרים תתעדכן מעת לעת, בין היתר, בכפוף למלאי המוצרים בחנויות המשתתפות במבצע.

2.6.         'קוד ההטבה'- קוד הטבה לרכישת מוצר ב-20 ש'ח (עשרים שקלים חדשים) מהחנויות המשתתפות במבצע, בכפוף לתנאים כפי שייקבעו על ידי החנות המשתתפת במבצע ביחס לאותו מוצר.

2.7.         'תקופת המבצע' - תקופה שראשיתה ביום 11 לספטמבר 2022 וסיומה ביום 17 לאוקטובר 2022 ,או עד גמר המלאי המוצרים, המוקדם מביניהם. עורכת המבצע תהא רשאית לקצר או להאריך את תקופת המבצע (באופן מלא או חלקי) על פי שיקול דעתה המוחלט, ללא כל צורך בהודעה מוקדם או בפרסום כלשהו, בין מראש ובין בדיעבד.
המבצע מוארך וימשך לתקופה נוספת בין הימים 25.9 עד 17.10 תנאי התקנון יחולו על כל תקופות המבצע.

2.8.         האפליקציהאו 'האתר' - אתר https://myofer.co.il/ ו/אואפליקציית' my ofer ', אשר ניתנת להורדה מחנויות האפליקציות. מובהר, כי בכל מקום בתקנון זה בו ישנה התייחסות לאפליקציה הכוונה גם לאתר, ולהיפך.

2.9.         'משתתף במבצע' או 'משתתף' או 'קונה משתתף' - לקוח אשר ימלא את כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.9.1.                 בן 18 ומעלה (בעצם רישומך וקבלתך את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, הנך מצהיר כי גילך אינו נמוך מ-18 וביכולתך להתקשר בחוזים מחייבים משפטית על פי הדין הישראלי); וכן

2.9.2.                 התקין את האפליקציה למכשיר הנייד האישי שלו ונרשם לאפליקציה ו/או לאתר; וכן

2.9.3.                 בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; וכן

3.              ההשתתפות במבצע

3.1.         משתתף במבצע יורשה לרכוש בכל אחת מהחנויות המשתתפות במבצע, במהלך תקופת המבצע, מוצר/ים לבחירתו מהמוצרים עבור סך של 20 ש'ח בלבד (להלן: 'מחיר ההטבה'), זאת לאחר שהוריד באמצעות האפליקציה את קוד ההטבה המתייחס למוצר אותו מעוניין לרכוש ולאחר שהציג בחנות המשתתפת במבצע את מסך קוד ההטבה, אשר מצביע כי משתתף המבצע הוריד את קוד ההטבה למכשירו הנייד. מובהר, כי התשלום עבור המוצר ייעשה ישירות בבית העסק ו/או החנות המשתתפת במבצע, וכי עבור הורדת קוד המבצע לא ישולם תשלום כלשהו לעורכת המבצע.

3.2.         מחיר ההטבה עבור המוצר (20 ₪) יינתן רק למחזיק קוד ההטבה ובגין מימוש קוד ההטבה בלבד בבית העסק. לקוח אשר יבקש לרכוש את המוצר מבלי שהציג את קוד ההטבה בבית העסק יהא זכאי לרכוש את המוצר במחירו המלא, בהתאם לתנאי הרכישה בחנות וללא הטבה/הנחה.

3.3.         רכישת המוצרים במסגרת המבצע כפופה לתנאי הרכישה בכל חנות וחנות (לרבות לעניין אחריות, שעות פעילות, מלאי מוצרים וכו').

מובהר, כי עצם הורדת קוד ההטבה אינה מבטיחה כי המוצרים יהיו זמינים במלאי החנויות במועד מימוש קוד ההטבה, וכי מימוש ההטבה כפוף למלאי בחנות במועד. מובהר בזאת כי מלאי המוצרים הינו דינמי ומשתנה במהירות ועורכת המבצע לא תהא אחראית בכל מקרה במידה ומוצר מסוים יאזול מן המלאי לאחר הורדת קודה הטבה על ידי הלקוח והלקוח מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או בית העסק הרלוונטי בקשר לכך.

3.4.       בכפוף לתנאי הרכישה בכל חנות וחנות ביחס למוצרים המשתתפים במבצע, ובכפוף לתנאי קוד ההטבה הספציפי, משתתף במבצע יורשה לממש מספר קודי הטבה באותה חנות ולאותו מוצר ולאחר שהוריד את קוד ההטבה ביחס לאותו מוצר פעם נוספת.

3.5.         התשלום על המוצרים שבמסגרת המבצע, יבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד. אין ולא ניתן יהיה לרכוש את המוצרים במחיר ההטבה - באמצעות תווי קניה, תלושי הנחה, שוברי שי, כפל מבצעים, הטבות מועדון ו/או במסגרת כל מבצע אחר שיתקיים בחנות או בקניון אותה עת, לרבות כפל מבצעים והטבות מועדון.

3.6.         אין ולא תינתן אפשרות למשתתפים להמיר את ההטבות שניתנות במסגרת מבצע זה בכסף או בשווה-ערך אחר.

3.7.         התמונות המופיעות בפרסומים הינן להמחשה בלבד.

4.              מניעת / הגבלת השתתפות

עורכת המבצע רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות במבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.

5.              אחריות

5.1.         ההשתתפות במבצע על כל שלביו הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף במבצע ועורכת המבצע לא תהא אחראית לכל פגיעה ו/או נזק גוף ו/או רכוש (לרבות הפסד ו/או מניעת רווח) שייגרמו למשתתפים במבצע ו/או למי מטעמם במהלך ההשתתפות במבצע ו/או רכישת מוצר, השימוש בו וכל כיו'ב, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם הפגיעה ו/או הנזק הנ'ל צפויים היו ובין אם לאו. המשתתף במבצע ו/או מי מטעמם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם המבצע ו/או ניהולו ו/או המוצרים ו/או כל נזק שנגרם עם השימוש במוצרים והללו לא יפצו זאת משתתפי המבצע ו/או מי מטעמם בכל דרך (גם) במקרים כאמור.

5.2.         מובהר כי המשתתף הינו אחראי למימוש קוד ההטבה במהלך תקופת המבצע ובהתאם להוראות תקנון זה. לא מומש קוד ההטבה ו/או המוצר אזל מהמלאי כי אז לא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע. מובהר כי קוד ההטבה אינם ניתנים להמרה בכסף או שווה כסף וכי לאחר תום תקופת המבצע יפוג תוקפם ולא ניתן יהיה לממשם.

5.3.         האחריות הבלעדית בכל הנוגע לאספקתם ולטיבם של הטובין או השירותים אותם ירכוש המשתתף בחנויות המשתתפות במבצע במהלך תקופת המבצע מוטלת על החנויות המשתתפות במבצע בלבד.עורכת המבצע ו/או קניוני עופר ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות שהיא בקשר עם טובין ו/או שירותים אלה.

5.4.         מדיניות החזרת הטובין ו/או השירותים שנרכשו באמצעות קוד ההטבה תהא בהתאם למדיניות החזרת המוצרים הנהוגה בבית העסק ו/או בחנות בהם נרכשו הטובין ו/או השירותים באמצעות קוד ההטבה, ועורכת המבצע ו/או קניוני עופר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בקשר עם כך. מובהר, כי ככל שהטובין ו/או השירותים שנרכשו באמצעות קוד הטבה יוחזרו לחנות ממנה נרכשו, יתקבל זיכוי כספי בגובה התשלום ששילם הלקוח עבור ההטבות, ובהתאם למדיניות רכישת המוצרים הנהוגה בכל חנות וחנות.

5.5.         מובהר, כי משתתף המבצע יחשב כמי שרכש את המוצר/ים ישירות מהחנויות המשתתפות במבצע ובהתאם לכך יעמדו למשתתף כל הזכויות המוקנות לרוכש המוצר על פי דין, לרבות אך לא רק, חוק הגנת הצרכן, תשמ'א -1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או התנגדות ו/או טענה בקשר לכך

5.6.         מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביחס לקוד הטבה מובהר, כי:

5.6.1.                 תנאי המימוש של קוד ההטבה הם בכפוף לאמור בתקנון זה ובאחריות החנויות המשתתפות במבצע, לעורכת המבצע לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש קוד ההטבה;

5.6.2.                 עורכת המבצע ו/או קניוני עופר אינם מספקים מוצרים או שירותים כלשהם הקשורים לקוד ההטבה ואינם אחראיים על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם הקשורים לקוד ההטבה;

5.6.3.                 תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים הינו באחריות החנויות המשתתפות במבצע אשר קוד ההטבה תקפים לגביהם ו/או המוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על עורכת המבצע.

5.6.4.                 עורכת המבצע ו/או קניוני עופר לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתתף המבצע או לכל צד ג' כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובחנויות המשתתפות במבצע שאליהן יגיע באמצעות איזה מהשירותים הניתנים בקודי ההטבה.

5.7.         עורכת המבצע לא תהיה אחראית במקרה של תקלה במערכות ו/או בתוכנות מחשב ו/או באפליקציה ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולאר (להלן: 'מערכות מחשוב ותקשורת'). מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו, כי ייתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכת המבצע, עשויים להתרחש שיבושים שנבעו ממערכות המחשוב והתקשורת בכל שלב משלבי המבצע ועורכת המצבע לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למאן דהוא עקב תקלה כאמור. המשתתפים פוטרים את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר האמור, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי, שיפוי או סעד אחר בגינם.

5.8.         להסרת ספק יובהר, כי במקרה בו ארעה תקלה מכל סוג שהוא באפליקציה, באתר ו/או במאגרי המידע, שחיבלה באופן כלשהו בקיום ההליך התקין של המבצע, לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי עורכת המבצע ו/או כל גורם אחר הקשור במבצע, במישרין ו/או בעקיפין.

5.9.         כל חבות במס ו/או ניכוי בגין קבלת ומימוש המתנה, ככל שתחול, מוטלת על משתתף המבצע בלבד ומצויה באחריותו המלאה. עורכת המבצע לא תישא בכל חבות מס בקשר עם קודי ההטבה.

5.10.         למען הסר ספק מובהר, כי עורכת המבצע לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע'פ ו/או בכתב של נציגי עורכת המבצע ו/או נציגי קניוני עופר ו/או כל אחר מטעמם ו/או איזו מהחנויות המשתתפות במבצע, בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.

6.              אבטחת מידע ופרטיות

6.1.         מדיניות הפרטיות הינה בהתאם למדיניות הפרטיות של אתרי עורכת המבצע וקניוני עופר המפורסמת בכתובת: https://myofer.co.il/privacy(להלן: 'מדיניות הפרטיות').

בעצם הכניסה, ההורדה ו/או ההתחברות ו/או ההתקנה של האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה משתתף המבצע מביע את הסכמתו לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתו לאיסוף המידע האישי שלו (כהגדרתו שם) ולעיבודו. ככל שמשתתף המבצע אינו מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים בתקנון זה על כל סעיפיו, הנו מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש באתר ו/או באפליקציה, וכן מחויב להסיר ולמחוק את האתר ו/או האפליקציה ממכשירו הנייד.

6.2.         תקנון אתרי עורכת המבצע וקניוני עופר המפורסם בכתובת: https://myofer.co.il/terms-of-useיחול על משתתף במבצע (להלן: 'תקנון אתרי קבוצת מליסרון'). במקרה של סתירה בין תקנון אתר עורכת המבצע לבין סתירה בין תקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.

כתנאי להשתתפות במבצע נדרש כל משתתף (ולמעט אם הוא כבר חבר במועדון MY OFER)) למלא את פרטיו האישיים לרבות, שם מלא, מגדר, מספר טלפון נייד וחשבון דוא'ל, הכל לפי שיקול דעתה של עורכת המבצע (להלן: 'הנתונים' או 'פרטיו האישיים של משתתף במבצע') וזאת לצורך בקרה, ושליחת קוד ההטבה למשתתף.בנוסף, יאשר המשתתף קבלת חומרים פרסומיים מעת לעת מעורכת המבצע ו/או ממי מטעמה.

מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי-דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתתף, עלולים להביא, בין היתר, למניעת השתתפותו של במבצע, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע, ומבלי שתעמוד למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. המשתתף נדרש אפוא לוודא היטב, על אחריותו הבלעדית, כי הנתונים הנמסרים על ידו הינם מדויקים ובהירים.

בעצם מסירת הנתונים מאשר המשתתף כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה והוא מקבלן על עצמו.

מובהר, בהקשר זה, כי (א)הגם שמסירת הנתונים לעורכת המבצע היא תנאי להשתתפות במבצע, לא מוטלת על משתתף במבצע כל חובה שבדין למסור נתונים אלה לעורכת המבצע; וכן כי (ב)ידוע למשתתף במבצע ומוסכם עליו, כי במידה והמשתתף במבצע הסכים לאפשרות לקבל חומרים פרסומיים כאמור לעיל, עורכת המבצע עשויה לעשות שימוש בנתונים אותם ימסור לצרכיה העסקיים, וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים, הכל בכפוף להוראות הדין וכמפורט במדיניות הפרטיות המפורסת באתר; וכן כי (ג)עורכת המבצע תהא רשאית להעביר את הנתונים אל מחוץ לגבולות המדינה.

6.3.         ככל שהמשתתף יאשר קבלת חומרים פרסומיים מעורכת המבצע ו/או מי מטעמה כאמור לעיל מאשר בכך המשתתף לעורכת המבצע ולכל מי מטעמה (לרבות תאגידים קשורים לו) לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, לרבות על דרך של הצעת שוברים לרכישת מוצרים או שירותים ו/או על דרך משלוח עלוני מידע תקופתיים (להלן: 'הפניות'), הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות. מובהר בזה, כי למשתתף שמורה הזכות, ככל שאינו יהיה מעוניין בעתיד בקבלת פניות כאמור מעורכת המבצע, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה של עורכת המבצע למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא'ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו, ו/או בדואר רשום לעורך המבצע).

 

7.              שונות

7.1.         האמור בתקנון זה ממצה באופן מלא ומוחלט את כלל תנאי המבצע, ואין בכל מסמך אחר - לרבות פרסומים שונים אודות המבצע - כדי לגרוע מתוקפו או לשנותו או להאפיל עליו. בכל מקרה של סתירה בין כל פרסום שהוא לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.

7.2.         עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם באתר הקניון של עורכת המבצע; ומובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים במבצע מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.

7.3.         מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף במבצע מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת עורכת המבצע לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.4.         עם רישום המשתמש לאפליקציה והשתתפות המשתתף במבצע, ייחשב המשתתף כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, והוא מצהיר, כי בדק את כל הפרטים הדרושים לשם השתתפותו במבצע, וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של עורכת המבצע. לא תישמע כל טענה מצד המשתתף כי לא ידע פרט כלשהו או לא הביא בחשבון גורם כלשהו בעת ביקש להשתתף במבצע.

7.5.         המשתתף במבצע מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת המבצע בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.

7.6.         מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף במבצע מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת עורכת המבצע ו/או קניוני עופר לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כלשהם.

7.7.         הדין החל על תקנון זה - ועל המבצע - הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם המבצע מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

7.8.         משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי המבצע, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

7.9.         תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

7.10.         חבות במס כלשהו, אם וככל שתהיה, תחול על המשתתף במבצע.

7.11.         ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי קניוני עופר, בשעות הפעילות הרגילות ובכפוף לתיאום מראש.

7.12.         ט.ל.ח

 

 

התחברות
בחירת קניון
אזור דרום
אזור מרכז
אזור צפון
my Ofer

מה למצוא לך?

קניוני עופר