תקנון

עדכון אחרון: 23.6.2019

אנו, קבוצת מליסרון, מברכים אותך על שימושך באתרי האינטרנט השונים והאפליקציות השונות של "קניוני עופר".

האתרים מספקים שירות מקוון המרכז בתוכו מידע לגבי החנויות הפועלות בקניונים ובאזורים מחוץ לקניונים, ומידע לגבי אירועים וירידים המתרחשים בקניונים וכן כוללים מתחמי הטבות. כל שימוש באתרים על ידי משתמש (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה"), לרבות שימוש באתרים לקבלת ההטבות, חייב להיעשות בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"). האתרים מנוהלים ומתוחזקים על-ידי איי גרופ פתרונות טכנולוגיים בשיווק בע"מ.

"קבוצתמליסרון", " החברה" או "אנחנו": מליסרון בע"מ (מ.ח. 520037789), כל תאגיד בשליטתה וכל תאגיד בו יש לה החזקות כלשהן, במישרין או בעקיפין, לרבות כל צד ג' אשר יומחו אליו זכויות/התחייבויות של החברה ביחס לאפליקציה, לאתרים או לאיזו מהפעילות במתבצעת בהם מעת לעת.

"הקניונים" או "קניוניעופר": קבוצת הקניונים ומרכזי המסחר אשר בבעלות קבוצת מליסרון ו/או בהחזקתה (מלאה או חלקית), במישרין או בעקיפין.

"האתר/ים" או " האפליקציה/ות", משמעם כל אתרי האינטרנט השייכים לקבוצת מליסרון ו/או קניוני עופר, לרבות MYOFER.CO.IL ולרבות כל הדומיינים המשניים המקשרים לאתרי האינטרנט של "קניוני עופר", וכן כל האפליקציות השונות השייכות לקבוצת מליסרון ו/או קניוני עופר, על גבי או באמצעות טלפונים סלולריים ו/או מכשירי טאבלט.

תנאי השימוש חלים הן ביחס לכל אתרי האינטרנט של החברה הן ביחס לאפליקציות. אין בשימוש קונקרטי במונח "אתר" או "אתרים" כדי להוציא אפליקציה מתחולת האמור, ואין בשימוש קונקרטי במונח "אפליקציה" כדי להוציא אתר כלשהו של החברה מתחולת האמור.

הסכמה לתנאי השימוש

בכניסתך, התחברותך, שימושך באתרים ו/או קבלת ההטבות המצויות באתרים ו/או מימוש מבצעים או הטבות לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתרים, הנך מתחייב כי תפעל בהתאם לתנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק MYOFER.CO.IL (להלן, ביחד: "התנאים"). כמשתמש באתרים, התנאים יחייבו אותך ועליך לפעול בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתרים. התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש באתרים, בכל אופן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1. האתרים; רכישות באתרים

האתרים מספקים שירות מקוון המרכז בתוכו מידע עדכני לגבי החנויות הפועלות בקניונים, אודות שעות הפעילות ודרכי ההגעה לקניונים, ואודות אירועים וירידים המתרחשים בקניונים וכן מחוץ לקניונים. כמו כן, האתרים עשויים להציג מבצעים שונים ולהציע מתחמי הטבות הכוללים הטבות, הנחות וקופונים למוצרים ו/או שירותים במגוון תחומים וכן רכישה של כרטיסי מתנה לבתי עסק בקניוני עופר, אשר מוצעים למשתמשים שפתחו חשבון (להלן: "מתחמי ההטבות" ו"ההטבות", בהתאמה). מימוש ההטבות יבוצע ישירות מול בתי העסק הרלוונטיים אשר הציעו את ההטבות.

האתרים פתוחים לכל משתמש, לרבות משתמשים שאינם רשומים, ואולם משתמשים אשר הינם חברי מועדון הלקוחות של החברה עשויים ליהנות מהטבות במסגרת מתחמי ההטבות באתרים וכן מאפשרות לרכישת כרטיסי מתנה (כמפורט להלן). חברי מועדון הלקוחות של החברה הם משתמשים אשר פתחו חשבון משתמש וביצעו רישום כמפורט להלן וחברותם בתוקף (להלן: "חברי המועדון"). ככלל, ביצוע של רכישה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

האתרים עשויים להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-"look and feel" של האתרים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתרים או דרכם ("התכנים"). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

כמו כן, האתרים מאפשרים למשתמשים ליצור קשר עם החברה באמצעות טופס יצירת קשר המצוי באתרים השונים (להלן: "טופס יצירת קשר").

האתרים, המבצעים המוצגים בהם, ההטבות המוצעות, מתחמי ההטבות המצויים באתרים, והתכנים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). השימוש באתרים (לרבות במבצעים המוצגים בהם), בהטבות הכלולות במתחמי ההטבות ובתכנים אחרים של צדדים שלישיים הזמינים באמצעות השימוש באתרים הינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים, ואין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי החברה"), כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתרים, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, באתרים, במתחמי ההטבות, בהטבות או בשירותים הניתנים במסגרתם או באמצעותם.

על מנת לנתק מספר וירטואלי (מספר שאינו בעל שיוך למספר נייד מסוים) מקבלת מידע שיווקי יש לפנות אך ורק בכתב לכתובת המייל support@myofer.co.il עם פרטי המשתמש – מספר טלפון, מייל והשם בו נרשם המשתמש. הניתוק יבוצע בתוך 7 ימי עסקים.

ההטבות, הפרסומים והתכנים באתרים אינם מהווים המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם. לחברה ו/או לנציגי החברה לא תהא כל חובה ויכולת לאמת את הנתונים המוצגים בתכנים אלה. מובהר כי פרסום ההטבות (הכוללות בין היתר, מבצעים) כפי שהן מופיעות במתחמי ההטבות באתרים מבוסס על פרטים כפי שנמסרו לה ו/או לנציגי החברה על ידי בתי העסק הרלוונטיים. האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להטבות המפורסמות באתרים תחול על בעלי העסק הרלוונטיים בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה נגד החברה ו/או נציגי החברה, בקשר עם נכונות המצגים ו/או הפרסומות באתרים.

החברה ו/או נציגי החברה לא יהיו אחראים לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש ההטבות המוצגות באתרים או בקשר עם המוצרים או השירותים שנרכשו באמצעות כרטיס המתנה, וטענות אלו יופנו ישירות לבתי העסק הרלוונטיים.

תמונות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתרים ו/או במתחם ההטבות נועדו להמחשה בלבד כך שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר בפועל.

החברה ו/או נציגי החברה, אינם מוכרים ו/או מספקים את המוצרים ו/או השירותים המוצעים או מפורסמים באתרים, במתחם ההטבות ו/או בתכנים. יובהר כי מכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים המפורסמים ו/או המוצעים באתרים ובמתחם ההטבות תתבצע על-ידי בתי העסק הרלוונטיים ולא על-ידי החברה ו/או נציגי החברה המורשים.

האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים ו/או למוצרים עצמם, לפרסומם, למחירם, להתקשרות בין המשתמש לבין בתי העסק הרלוונטיים, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לתקינותם, לאחריות הניתנת לגביהם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין או בעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על בתי העסק הרלוונטיים באופן בלעדי. כל הנתונים והמידע הנזכרים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתרים, לרבות תיאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם, מחירם וכיוצ"ב, מסופקים ומאושרים על ידי בתי העסק הרלוונטיים ואלו באחריותם הבלעדית.

לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתרים.

ככל שרכישה באתרים מתבצעת מטעם ארגון כלשהו (תאגיד וכו'), החברה לא תהא אחראית לבדוק מי מורשה מטעם הארגון לבצע את הרכישה. על הארגון לוודא כי המורשים מטעמו הם שמבצעים את הרכישה ומתנהלים מול החברה ואחראים לפעול מולה בקשר לכל תהליכי הרכישה.

תנאי שימוש אלה יחולו על כל משתמש, לרבות מי שרכש או מחזיק בשוברי הטבות או כרטיסי מתנה (גם אם לא רכש אותם או לא נרשם לאתרים או לא פתח חשבון).

רכישה באתרים, ובכלל זה רכישה של שוברי הטבה ו/או כרטיסי מתנה, ייתכן שתדרוש הזנה על-ידי המשתמש של פרטי כרטיס האשראי שברשותו (שהונפק על-ידי חברת כרטיסי אשראי ישראלית מורשית בלבד) ופרטים נוספים לצורך ביצוע רכישה כאמור, כדוגמת מספר תעודת זהות של בעל הכרטיס, מספר כרטיס האשראי, תוקף ומספר CVV של כרטיס האשראי. לא ניתן לבצע תשלום באמצעי תשלום אחרים, ובכלל זה לא באמצעות כרטיסים נטענים, כרטיסי דביט וכדומה. כרטיס אשראי באמצעותו מבוצעת הרכישה יהיה שייך למשתמש (רוכש כרטיס המתנה או מורשה מטעמו). תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתבצע בתשלום אחד בלבד.

החברה תהא רשאית לבטל רכישה שבוצעה באתרים בהתאם לשקול דעתה וכפוף להוראות הדין, בין השאר, אם המשתמש הקיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח הודעה מתאימה למשתמש. שמירת פרטי כרטיסי אשראי ופרטים נוספים בעת רכישה יעשו כפוף למדיניות הגנת הפרטיות ובאמצעות ספק חיצוני של החברה. מובהר כי תנאי לרכישה באתרים הוא קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה.

בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי הרכישה ומספר/קוד רכישה ייחודי שיהווה אסמכתה לביצוע הרכישה.

2. קופונים/שוברי הטבות; כרטיסי מתנה

2.1. קופונים/שוברי הטבה:

כחלק מההטבות המוצעות באתרים עשויה החברה להציע במסגרת "המסחר המקוון" באתרים, שוברי הטבה (או קופונים) אשר ניתן באמצעותם לרכוש מוצרים ו/או שירותים (" מוצרים") מבתי עסק שונים, כאשר הרכישה של המוצרים עצמם מתבצעת מול בתי העסק ישירות או באמצעות האתרים ומימוש הרכישה נעשה מול בתי העסק. מחיר המחירון (לפני ההנחה נשוא השובר) של המוצר הרלוונטי, הינו מחיר המחירון כפי שנמסר על-ידי בית העסק ואינו משקף בהכרח את המחיר העדכני או את המחיר הנמוך ביותר בשוק, אף אצל אותו בית עסק.

תנאי ההטבות, לרבות אופן מימושן ותוקפן, יפורטו בכתב לצד פרטי ההטבות בדף המוצר באתריםויחולו לצד תנאי שימוש אלה (כאשר בכל מקרה של סתירה יגברו התנאים הנלווים ל הטבה). יצוין כי התשלום בעבור הטבה יכול שייעשה במעמד הזמנת שובר ההטבה באתרים או לחילופין בעת מימושו בבית העסק, הכל בהתאם לתנאים הנלווים לפרטי ההטבה. תשלום בעבור שובר ההטבה שנעשה במעמד הזמנתו באתרים יקנה זכות למימוש שובר ההטבה מול בית העסק בלבד, אך בכל מקרה לא יקנה זכות אחרת מול החברה. אספקת המוצרים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית, בהתאם לתנאי שימוש אלה ובתנאים הנלווים לשובר ההטבה. מובהר כי החברה מעמידה לרשות בתי העסק את האתרים כבמה להצגת מוצרים ואין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות בחברה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

שובר ההטבה הינו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש שובר הטבה יותר מפעם אחת. לא ניתן לקבל החזר כספי על השובר או על חלקו. החברה לא תהא אחראית על אובדן ו/או גניבה של שובר הטבה ובמקרה כאמור, לא תהיה אחראית להחזר כספי למשתמש.

אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש בשובר הטבה עם הנחות ו/או הטבות או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים. כמו-כן, לא ניתן לעשות שימוש בשובר ההטבה על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק.

שובר הטבה וכל התנאים והמגבלות החלים עליו בהתאם לתנאיו ותנאי שימוש אלה ימשיכו לחול על כל צד ג' אשר יעשה שימוש בשובר ההטבה (לרבות מי שרכש את השובר או קיבל אותו) .

כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת שובר הטבה לצד ג', לרבות, אך לא רק, במידה שחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על המשתמש בלבד.

כל שוברי ההטבה מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שלאחר תקופת תוקפו של שובר הטבה לא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש ושובר ההטבה לא יקנה לרוכש כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין ובכפוף לאמור להלן.

שובר ההטבה אינו מהווה תו קניה בהתאם להגדרתו בסעיף 14ח לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

בעת רכישה של שובר הטבה על-ידי משתמש, המשתמש יהא אחראי לבדוק ולברר את התנאים והמגבלות החלים על אפשרות מימוש שובר ההטבה, ובכלל זה מועדי מימוש, תום תוקף השובר, תנאי אספקה, עלויות נלוות, זכאות לכפל מבצעים בבית העסק וכדומה.

במקרים בהם לא נעשה כל שימוש בשובר ההטבה והגיע מועד פקיעתו, ושובר ההטבה נרכש בכסף, אזי הסכום ששולם בעין עבור רכישת שובר הטבה (להלן: "תמורת השובר") יועבר לבתי העסק או לחברה, בהתאם להסכמות שבין החברה לבין בתי העסק. החברה תהא רשאית (מבלי שתהא חייבת לעשות כן) לשלוח למשתמש התראה, זמן סביר לפני פקיעת תוקפו של שובר ההטבה, באמצעות הודעת טקסט (SMS) או דואר אלקטרוני, בהתאם לבחירת החברה, בטרם פקיעת תוקפו של השובר. כמו כן, החברה תהא רשאית (מבלי שתהא חייבת לעשות כן) לשלוח הודעה למשתמש שחווה אי מימוש של השובר במועד תום תוקפו, בתוך 30 ימים ממועד פקיעת השובר, באמצעות הודעת טקסט (SMS) או דואר אלקטרוני, בהתאם לבחירת החברה. ככל שלא נעשה כלל שימוש בשובר עד לתום תוקפו, המשתמש יהא זכאי לפנות לחברה עד לתום 60 ימים ממועד פקיעת השובר ולבקש זיכוי כספי של תמורת השובר. מובהר כי ככל שהחברה תמצא שלא נעשה כל שימוש בשובר, תזכה החברה, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה לזיכוי, את המשתמש בסך השווה לתמורת השובר בניכוי דמי הביטול כהגדרתם בסעיף 2.4 להלן, באמצעות אותו אמצעי תשלום בו נעשה שימוש לרכישה של השובר. לצורך בקשה לזיכוי, המשתמש ידרש למלא את הפרטים הנדרשים ב"טופס בקשת זיכוי" המצוי באתרים. יובהר כי זיכוי כאמור לא יינתן בעסקאות בהן נרכשו שוברים של כרטיסים להופעות, טיסות לחו"ל, ולינה בבתי מלון או בבתי הארחה.

החברה תהא רשאית, על-פי שקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להפסיק בכל עת מכירה ו/או שיווק של הטבות ו/או שוברים ו/או קופונים באתרים. ככל שבוצעה רכישה על-ידי משתמש, החברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תחזיר לו את הסכום ששולם על-ידו במלואו, ככל שכבר שולם. מעבר להשבת הסכום, המשתמש לא יהא זכאי ומתחייב שלא יתבע ו/או ידרשו כל תשלום נוסף בגין ביטול כאמור.

2.2 כרטיסי מתנה:

האתרים מספקים, בין היתר, גם שירות מקוון לצורך הזמנה ורכישה של כרטיסי מתנה (OFER GIFT CARD) ("כרטיסיהמתנה" או "הכרטיס/ים"). משתמש המעוניין לרכוש כרטיס מתנה יהיה רשאי בהתאם להעדפותיו לבחור כרטיס מתנה מתוך מבחר הכרטיסים שיוצעו באתר, הכולל כרטיסים בהתאם לקטגוריות (כגון כרטיסי מסעדות), כרטיסים למימוש ברשתות או חנויות מסוימות, והכל בהתאם למבחר שיוצע באתרים. כמו-כן, יכול שתינתן האפשרות לצרף לכרטיס המתנה ברכה, תמונה/וידאו מטעם המשתמש.

כרטיסי המתנה יהיו ניתנים למימוש אך ורק בחנויות וברשתות הפועלות במועד המימוש בקניוני עופר, והמשתתפות במועד המימוש בהסדר עם החברה לגבי מימוש הכרטיסים, בכפוף לתנאים הנוספים הבאים ("תנאיהכרטיסים"):

  1. הכרטיס ניתן לטעינה חד פעמית במינימום של 100 ש"ח ועד לסכום מקסימאלי של 1,000 ש"ח לאותו אמצעי תשלום. טעינה תהיה בכפולות של 50 ש"ח או 100 ש"ח בלבד. הכרטיס יהיה ניתן לשימוש עד גובה הסכום הצבור בו בלבד.
  2. הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס.
  3. כרטיס פגום / מזויף לא יכובד.
  4. הכרטיס אינו כרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1968.
  5. הכרטיס יהיה בתוקף עד למועד התוקף המצוין על גביו, לאחר מועד זה לא יכובד הכרטיס ולא יוחלף.
  6. ניתן לעשות שימוש בכרטיס רק למטרות שלשמן הוא הונפק.
  7. הכרטיס מיועד לביצוע רכישות בחנויות וברשתות שונות הפועלות ב קניוניעופר. לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס ברכישה און ליין (מקוונת). נכון למועד זה רשימת הרשתות ו/או החנויות בהן ניתן לעשות שימוש בכרטיסי המתנה הינה כמפורט באתרים. שמות החנויות והרשתות והתנאים לשימוש בכרטיס בחנויות וברשתות השונות, עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות החנות או הרשת ובאישור החברה. כמו כן, רשימת החנויות או הרשתות עשויה להשתנות מעת לעת. התנאים והמגבלות הינם באחריות הרשתות והחנויות בלבד.

החברה תהא רשאית להציע רכישת מוצרים או שירותים נוספים באמצעות כרטיס המתנה, בהתאם לשקול דעתה וכפי שיפורסם באתרים מעת לעת.

במקרה של אובדן/גניבה של הכרטיס (לרבות קוד הכרטיס הכלול בו), לא יינתן החזר כספי (גם לא למחזיק הכרטיס ו/או לרוכש הכרטיס). החברה לא תהא אחראית בכל מקרה של אובדן או גניבה של מכשיר הטלפון הנייד של המשתמש או מחזיק הכרטיס או לשימוש באתרים על-ידי מי שאינו מורשה לכך.

המוצרים ו/או השירותים המוצעים בחנויות ו/או הרשתות הינם באחריות הבלעדית של הרשתות ו/או החנויות והחברה לא תהא אחראית לטיב השירותים ו/או המוצרים ו/או לכל נזק שיגרם לרוכש או מחזיק בכרטיס מתנה. כמו-כן, החברה לא תהא אחראית לאופן התיאור, מתן המידע ואספקת המוצרים ו/או השירותים הנרכשים באמצעות כרטיסי המתנה. אספקת המוצרים ו/או השירותים יבוצעו על-ידי החנויות ו/או הרשתות ועל אחריותם בלבד.

משתמש הרוכש כרטיסי מתנה באתר יתבקש לשלם את שוויו של הכרטיס בש"ח לפי ערכו הנקוב של הכרטיס, למעט אם מחזיק המשתמש בקוד קופון או הנחה אשר יאפשר הנחה ברכישת הכרטיס (ככל שקיים). החברה תהא רשאית להציע הטבה, הנחה או קופון ברכישה מעת לעת, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, לרבות למשתמשים הנמנים לקבוצות מסוימות או לסוגי לקוחות מסוימים ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או דרישה בעניין.

במידה שהרכישה לא אושרה, לרבות עקב כך שלא ניתן אישור על-ידי חברת כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת רכישת כרטיס המתנה או בירור המניעה להשלמת הרכישה, יידרש המשתמש רוכש כרטיס המתנה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה. בכל מקרה, רכישה שלא אושרה – אינה תקפה ותיחשב ככזו שלא הושלמה.

מובהר כי השירות שניתן באתרים אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה לרכישה מאת רוכש כרטיס מתנה תהווה הצעה של המשתמש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של כרטיס המתנה, כפוף לתשלום התמורה בעדו, והכל כמפורט להוראות תנאי שימוש אלה.

אספקת כרטיסי המתנה תתבצע בכפוף לכך שכל פרטי הרכישה שהתקבלו הינם שלמים וברורים וכן ניתן אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ואמצעי התשלום, באחת מהדרכים הבאות: (א) הכרטיס (ככל שנרכש כרטיס דיגיטלי) ישלח לכתובת מייל שנמסרה על-ידי המשתמש (למשתמש עצמו או לצד שלישי) או באמצעות הודעת טקסט (SMS) או הודעת וואטסאפ (whatsApp) למספר הטלפון של המשתמש עצמו או של צד שלישי כפי שימסור המשתמש; (ב) שליחת כרטיס המתנה (כרטיס פיזי) באמצעות שליח (כפוף לתשלום נוסף עבור השליחות ובהתאם לתעריפים של חברת המשלוחים לפי אזורים) לכתובת שתוזן על-ידי המשתמש. יתאפשר גם משלוח של הכרטיס לכתובת אותה יזין מחזיק הכרטיס בעצמו לאחר שקיבל הודעה (במייל או בהודעת טקסט או הודעת וואטסאפ) על קבלת כרטיס המתנה; (ג) איסוף עצמי של כרטיס המתנה מעמדות שקיימות בקניוני עופר נבחרים בהתאם לרשימה שתפורסם באתרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום כלשהו אשר אינו מקובל עליה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

ידוע למשתמש כי ככל שימסרו פרטים שגויים ו/או אינם נכונים לצורך אספקת כרטיסי המתנה, הפרטים למימוש כרטיסי המתנה עלולים להגיע לצדדים שלישיים. לחברה לא תהיה אחריות ולמשתמש (לרבות מחזיק הכרטיס) לא תהיה כל טענה אם נעשה שימוש בכרטיס המתנה ו/או בפרטים אחרים כלשהם על-ידי אחרים כתוצאה ממתן הפרטים השגויים כאמור. כמו-כן, החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מעיכוב באספקת כרטיסי המתנה שנבע מאי ביצוע תשלום כלשהו במועד ו/או אי עמידה בהתחייבויות המשתמש לפי תנאי שימוש אלה.

עם שליחת כרטיס המתנה למען שצויין במסגרת רכישתו, תעבור האחריות המלאה והבלעדית לכרטיס המתנה ולכל אבדן של הכרטיס למשתמש בלבד, והחברה תהא פטורה מכל אחריות כאמור.

המשתמש מתחייב לבדוק את הסכום לתשלום בו חויב או שבו יחויב בגין העסקה לרכישת כרטיס המתנה, ובכל מקרה של השגות בגין התשלום, לפנות לחברה בגין השגותיו בטרם יעשה שימוש בכרטיס המתנה או בטרם יסופק לו כרטיס המתנה, בהתאם למקרה. בכל מקרה שיתכחש המשתמש לעסקת הרכישה של כרטיס המתנה ו/או לסכומה לאחר אספקת כרטיס המתנה, אזי מתחייב המשתמש לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה מהאמור.

החברה תהא רשאית לחסום כרטיס מתנה ו/או להגביל את הפעילות בכרטיס המתנה ו/או להפסיק מכירת כרטיסי מתנה, בכל עת, ללא מתן התראה מוקדמת, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, וזאת בין היתר, ככל שהיא חוששת שמתרחשת הונאה ו/או נעשה או עשוי להיעשות מעשה בלתי חוקי בכרטיסי המתנה ו/או אם המשתמש רוכש כרטיס המתנה או המחזיק בכרטיס המתנה הפר את תנאי שימוש אלה. מובהר, כי אין בחסימה או הפסקת הפעילות כדי לגרוע מהתחייבויות המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה.

2.3 תשלום וקבלה

מחירי ההטבות והקופונים המוצגים באתרים כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל ההזמנה או הרכישה, שובר ההטבה או כרטיס המתנה לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 2.4 להלן.

2.4 ביטול עסקה

שובר הטבה

ביטול רכישת שובר הטבה שלא מומש ושטרם הסתיימה תקופת מימושו, ואשר התשלום בעבורו נעשה בעת רכישת שובר ההטבה באתרים ייעשה, בכפוף לאמור להלן, באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות דואר אלקטרוני ויכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי הקופון, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 2.4 זה.

על ביטול עסקת רכישת שובר הטבה באתרים (ועסקה זו בלבד) יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוקהגנתהצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. מובהר כי רכישת שוברי הטבות עבור מוצרים מסוימים (אשר מוחרגים מחוק הגנת הצרכן) לא יקנו זכות לביטול עסקת הרכישה של שוברי ההטבה.

דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש בשובר ההטבה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב למשתמש הסכום ששולם על ידו בגין שובר ההטבה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם.

מובהר כי מימוש שובר ההטבה על-ידי המשתמש או מחזיק אחר יביא לסיום העסקה מול החברה, ועל כן ביטול עסקה לרכישת המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק לאחר מימוש שובר ההטבה, יצריכו פניה לבית העסק ויחולו על כך תנאי בית העסק. החברה לא תהא אחראית בגין ביטול רכישת מוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר ההטבה.

כרטיס מתנה

משתמש שרכש כרטיס המתנה הוא שיהיה רשאי לבטל את הרכישה בהתאם להוראות וכפוף לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ביטול עסקה יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות דואר אלקטרוני ובהתאם להנחיות החברה. ככל שנערך מימוש של כרטיסי המתנה, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה. עם ביטול הרכישה תגבה החברה מהמשתמש דמי ביטול של 5% משווי כרטיס המתנה או 100 ש"ח, לפי הנמוך.

עסקה בבית העסק

במקרה של החזרת מוצר/ביטול עסקה שנעשתה בבית עסק באמצעות כרטיס המתנה, תחול מדיניות ביטול של בית העסק, כאשר זיכוי, ככל שלפי מדיניות בית העסק יהיה זכאי המשתמש לזיכוי, ינתן לרכישות בבית העסק שאצלו נעשה ההחזר או ביטול העסקה.

3. חשבון משתמש במועדון הלקוחות

על מנת ליהנות מהטבות אשר עשויות להיות מוצעות במסגרת מתחם ההטבות, על המשתמש ליצור חשבון משתמש במועדון הלקוחות של החברה. תהליך הרישום יתבצע באתרי החברה וחשבון המשתמש יכלול את המידע אותו המשתמש ימסור לחברה (להלן: "חשבון"). המידע הנאסף במסגרת הרישום מפורט במדיניות הפרטיות של החברה. באפשרותך אף להתחבר דרך חשבון הרשת החברתית שלך (לדוג', Facebook), כפי שמפורט במדיניות הפרטיות של החברה.

על המשתמש לספק מידע מלא, מדויק ונכון על-מנת להקים חשבון. המשתמש מסכים בזאת כי לא יציג שלא כהלכה את זהותו, ולא ימסור כל פרט כוזב או מטעה. החשבון הנו אישי לכל משתמש. לכל משתמש האפשרות להקים חשבון אחד בלבד. במקרה של רישום בני משפחה, יש לפתוח חשבון נפרד לכל בן משפחה.

בעת ההרשמה, המשתמש יקבל סיסמה חד פעמית למספר הטלפון הנייד אותו הזין בעת פתיחת החשבון. במידה והמשתמש התנתק מהחשבון וירצה להתחבר בשנית, סיסמה חד פעמית אחרת תשלח אליו למספר הטלפון הנייד. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לשמור על שם המשתמש והחשבון של המשתמש במועדון הלקוחות ועל כל פעילות אשר תתבצע במסגרת החשבון של המשתמש. הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר עשויה לחשוף את המשתמש לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לחברה באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהיה אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאי-עמידתך בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה – כל אלה, תהיינה הנסיבות שהביאו לכך אשר תהיינה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם הינך מעוניין למחוק את החשבון, תוכל לעשות כן באמצעות חשבונך האישי בדרך המפורטת שם. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר מתן ההוראה למחיקת החשבון, באופן המפורט בחשבונך האישי, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון.

שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים, והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

4.שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתרים. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתרים ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתרים ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתרים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתרים ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש בפעולת האתרים או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתרים, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתרים שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתרים או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתרים; (ח) לעקוף אמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתרים; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתרים או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתרים ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתרים; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתרים או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להשתמש באתרים ו/או בתכנים לכל מטרה לא חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתרים; (טז) להעתיק בדרך כלשהי רשימות של חברי המועדון ו/או מידע אחר לגבי חברי המועדון ו/או מידע המפורסם ע"י באתרים, למעט לצורך מימוש ההטבה המפורסמת לשימושו האישי. כמו כן מובהר כי, המשתמש לא ישתמש במידע זה כאמור ולא יעבירו בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר; (יז) להפר אי אלו מהתנאים; ו/או (יח) אין בפרסום צדדים שלישיים באתר משום הרשאה לעשות שימוש במדיה כלשהי הכלולה בפרסום, ושימוש בלתי מורשה כאמור הינו אסור. כמו כן, חל איסור מוחלט על יצירת קישוריות (לינקים) לאתרים ולמתחמי ההטבות, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

5. פנייה אלינו באמצעות האתרים

על מנת לפנות לחברה באמצעות האתרים, יהיה על המשתמש למלא את טופס יצירת הקשר הנמצא בלינק הבא MYOFER.CO.IL. על המשתמש למסור מידע מדויק ומלא בטופס זה.

6.מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ורואה עצמה מחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמו, בהתאם למדיניות הפרטיות. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתרים. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. כזכור, בכדי להיכנס, להתחבר או להשתמש באתרים יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

7.זכויות קניין רוחני

האתרים, לרבות מתחמי ההטבות והתכנים בהם, והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לו ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש זכות אישית הדירה, בלתי-ייחודית, בלתי-עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות-משנה להשתמש באתרים, בתכנים ובשירותים הקשורים באתרים באופן שאינו מסחרי. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתרים ("פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

8.סימני מסחר ושמות מסחריים

"מליסרון" , "קניוני עופר™", "עופר קניונים™", "הקריון®", הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האתרים או השירותים הניתנים במסגרתם (להלן: "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתרים שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתרים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

9.זמינות האתרים

זמינות ופונקציונאליות האתרים והשירותים הניתנים במסגרתם תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתרים ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתרים והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתרים לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') או עקב תקלה או טעות של החברה או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתרים באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

10.שינויים באתרים; פעילות האתרים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתרים ובמתחמי ההטבות המצויים באתרים תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. החברה ו/או נציגי החברה יהיו רשאים להסיר את המבצעים ו/או השירותים המוצגים במתחמי ההטבות המצויים באתרים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. שימוש באתרים מהווה ויתור על כל טענה כנגד החברה ו/או נציגיה בגין הטבה שבוטלה ו/או אשר אינה ניתנת למימוש מכל סיבה שהיא.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגיה לא יהיו אחראים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתרים, התכנים ו/או מתחם ההטבות.

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתרים, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט, טלפון ו/או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש, למכשיר הטלפון הנייד או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד ג' כלשהו, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתרים, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתרים. כמו-כן, החברה אינה מתחייבת ששירותי האתרים יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות.

החברה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתרים ו/או במקרה של "באגים". כמו-כן, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שעלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכות ו/או מאגרי המידע של החברה.

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכדומה.

11.קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

קישורים מסוימים המופיעים באתרים, לרבות במתחמי ההטבות המצויים בהם, מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתרים ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; אין בהכללת קישורים אלה משום אישור לחומר המופיע בהם או המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה ו/או נציגיה אינם אחראים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגה אינם אחראים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם או על אופן אבטחתם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד.

לחברה הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים, לרבות במתחמי ההטבות הכלולים בהם, או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

12.פרסומים מסחריים

המשתמש עשוי להיחשף למודעות מסחריות או פרסומות המפורסמות על-ידינו עבור צדדים שלישיים איתם אנו עובדים.

כל המידע המופיע במודעות המסחריות או הפרסומות שייך לאותם צדדים שלישיים, הינו באחריותם הבלעדית, והוא ניתן למשתמשים "כמות שהוא" (AS IS). החברה אינה מוסרת כל התחייבות בהתייחס למידע זה ואינה אחראית לו, בין אם לחברה יש שליטה על פרסומות אלו, ובין אם לאו. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש כתוצאה או בקשר למודעות או פרסומות אלו.

13.הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתרים, מתחמי ההטבות, ההטבות המוענקות, רכישת כרטיסי המתנה במסגרתם והתכנים - ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

החברה ו/או נציגיה, אינם מתחייבים (1) כי האתרים, ההטבות והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתרים, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתרים ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

החברה ו/או נציגיה לא יהיו אחראים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתרים ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

14.הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה ו/או כל מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתרים, לרבות ממתחם ההטבות, משימוש בהטבות ו/או בתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באתרים, בהטבות ו/או בתכנים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגיה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגיה, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגיה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתרים או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

15. תיקון שגיאות

אף כי בתהליך פרסום הידיעות והתכנים באתר החברה נעשה מאמץ להקפיד על מהימנות העובדות והנתונים, מטבע הדברים, יתכנו גם טעויות בפרסום, בין היתר בשל העובדה שחלק מהתכנים מקורם בצדדים שלישים. אם אתה סבור שפרסום כלשהו באתר שגוי, נא הודיענו לכתובת support@myofer.co.il.

16.שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגיה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתרים ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתרים או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

17.שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של האתרים בקישור ששמו "תנאי השימוש מעודכנים ליום ____" ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתרים, במידה שהחברה תערוך שינויים מהותיים בתנאי בשימוש ו/או במדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתרים לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

18. הפסקת פעילות האתרים וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לאתרים ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל חברות משתמש במועדון הלקוחות ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל בין היתר, מבלי לגרוע, בשל פעולות שנעשות על-ידי המשתמש בזדון בקשר עם האתרים ו/או במסגרת ביצוע רכישות בהם וכדומה), בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתרים, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת וכן להגביל את הגישה לאתרים, כולם או חלקם, בין היתר, לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירותים הניתנים באתרים. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתרים.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

19.קטינים

על מנת להשתמש באתרים על המשתמש להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). מטבע הדברים, יכולתנו לוודא כי המשתמש הינו מעל גיל שמונה עשרה (18) היא מוגבלת ביותר, ובד"כ תסתמך על הצהרת המשתמש עצמו, אותה אנו רשאים לדרוש בכל שלב. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באתרים, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתרים ו/או למתחמי ההטבות הכלולים בהם, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. כל משתמש יכול לפנות אלינו לכתובת support@myofer.co.il אם הינו סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

20.כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתרים או לשימוש בהם, לרבות במתחם ההטבות יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתרים ובמתחם ההטבות תובא לדיון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתרים, משימוש במתחם ההטבות או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב, ואם המחתה בניגוד לאמור, המחאה כאמור תהיה בטלה ומובטלת. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת, (יג) לנו בלבד תהא הזכות לקזז מכל סכום ו/או זכות ו/או טובת הנאה ככל שיגיעו לך מאיתנו (לרבות מאת מי מטעמנו), כל סכום ו/או זכות ו/או טובת הנאה שיגיעו לנו ו/או למי מטעמנו ממך.